Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Tegevused ja oodatavad tulemused
Koolitused
Konverents Mehed naistevastasest vägivallast
Konverents AVA SILMAD
Konverents Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?
Teenusekirjeldus
Uuring
Meedia
Küsitlus

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Norra toetus

2013. -2015. aastal viib Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ eeldefineeritud projekti „Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public“ ehk

Soopõhise vägivalla ohvritele paremate abiteenuste pakkumine, asutustevahelise koosöö tugevdamine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine.

Toetussumma

908 510 eur, projekti kogumaksumus 1 009 455 eur

 

Eesmärgid

Projekti üldeesmärgiks on soopõhise perevägivalla vähendamine Eestis.

Alaeesmärgiks on

  • avalikkuse suurem teadlikkus soopõhisest perevägivallast;
  • paremad teenused ja süstemaatilisem lähenemine soopõhise perevägivalla ohvrite abistamisel;
  • parem omavaheline koostöö soopõhise perevägivallaga kokku puutuvate eri spetsialistide vahel.

Sihtrühmad

Projekti otsesteks sihtrühmadeks on

·         naiste varjupaikade töötajad ja kasutajad,

·          tugitelefoni 1492 töötajad ja kasutajad;

·         teised vägivalla ohvritega kokkku puutuvad spetsialistid.

Teisene sihtrühm on laiem avalikkus.

 

Vajadused

2008. aastal loodud üleriigiline tugitelefon 1492 vägivalda kogenud naistele ja nende lähedastele ei suuda senise tööaja- 8 tunni jooksul  tagada vajalikul määral abivajajate kõnedele vastamist. Ka on sissehelistamine tasuline.

Vaja on tagada tugitelefonile kõnedele tasuta vastamine, pikendada telefoni tööaega algul 12 tunnile ja seejärel 24 tunnile ööpäevas ja tõsta kõnedele vastajate professionaalset taset.

 

Eestis on naistevastase vägivalla ohvritele spetsialiseeritud teenuste pakkumiseks kodanikualgatuse korras loodud naiste varjupaikade üleriigiline võrgustik, mis katab suurema osa maakondadest. Praktika on näidanud, et vajadus on tasuta spetsialiseeritud psühholoogilise ja juriidilise abi järele varjupaikade juures, ilma milleta ei ole vägivallajuhtumite lahendamine sageli üldse võimalik.

 

Varjupaikade  töötajate ettevalmistuse tase on veel ebaühtlane, st varjupaikade töötajad vajavad täiendkoolitust, et pakkuda ühtlaselt kõrgel tasemel teenuseid üle Eesti.

 

Väljaarendamist vajavad naiste varjupaikade ühtne teenusestandard ja kvaliteedinõuded ning laiendamist nende poolt osutatavate teenuste nimekiri.

 

Eestis pole vägivallajuhtumite lahendamisel välja kujunenud ühtset koostööpraktikat erinevate vägivalla ohvri ja vägivallatsejatega kokku puutuvate spetsialistide ja institutsioonide vahel. Spetsialistid ei ole saanud vajalikku eriettevalmistust soopõhise vägivalla ohvritega tegelemiseks. Seetõttu on vajalik ühiste koostöökoolituste korraldamine piirkondadades, et parandada erinevate institutsioonide koostööd ja tõsta spetsialistide teadlikkust naistevastase vägivalla spetsiifikast.

 

Eesti ühiskonnas ei ole naistevastase ja perevägivalla suhtes välja kujunenud ühtset selgelt eitavat hoiakut, seda teemat peetakse tihti jätkuvalt erasfääri kuuluvaks. Nagu näitas 2009. aastal läbi viidud ohvriuuring, ei räägi suur osa vägivalla ohvritest vägivallast kellelegi ega pöördu kuhugi abi otsimiseks. Ka ei teata abi saamise võimalusi.

Vaja on selgitada ühiskonnas soopõhise vägivalla kui probleemi olulisust, kutsuda ohvreid ja nende lähedasi üles abi otsima ja tutvustada laialdaselt abi saamise võimalusi.

 

Projekti elluviimisel teeme koostööd Norra Vägivalla ja Traumastressi Uurimiskeskusega ja Norra naiste varjupaikade katusorganisatsiooniga Krisesentersekretariatet