Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Projekti tegevused ja tulemused
Teenusekirjeldus
Koolitused
Konverents „Mehed naistevastasest vägivallast“
Konverents "Ava silmad"
Konverents "Abi naistevastase vägivalla ohvritele- kuidas edasi?“
Uuringud
Meediakajastus
Infomaterjalid
Lõpparuanne
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Norra toetus

2013. -2015. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ eeldefineeritud projekti „Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public“ ehk

“Soolise perevägivalla ohvritele paremate abiteenuste pakkumine, asutustevahelise koosöö tugevdamine ja ohvrite ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine”

 

Toetussumma 908 510 eur, projekti kogumaksumus 1 009 455 eur

 

Projekti eesmärgid:

       paremad teenused ja süsteemsem lähenemine soolise vägivalla ohvrite abistamisel;

       avalikkuse suurem teadlikkus soolisest vägivallast;

       parem omavaheline koostöö soolise vägivallaga kokku puutuvate spetsialistide vahel.

Sihtgrupid.

       Naiste tugikeskuste töötajad ja teenuste kasutajad

Kõik naiste tugikeskused on iseseisvad MTÜd, kellega olid projekti raames sõlmitud  koostöölepingud.

       Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

       Järvamaa Naiste Tugikeskus

       Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

       Läänemaa Naiste Tugikeskus

       Pärnu Naiste Varjupaik

       Raplamaa Naiste Tugikeskus

       Tallinna Naiste Kriisikodu

       Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus)

       Tähtvere Avatud Naistekeskus

       Valgamaa Naiste Tugikeskus

       Virumaa Naiste Tugikeskus

       Viljandimaa Naiste Tugikeskus

       Võrumaa Naiste Tugikeskus

 

       Üleriigilise tugitelefoni 1492 töötajad ja teenuse kasutajad

Tugitelefon on mõeldud kõigile füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, vägivalla ohvrite lähedastele või teistele nendega kokku puutuvatele isikutele.

             

       Soolise vägivalla ohvritega kokku puutuvad spetsialistid

Projekti raames tegime koostööd ohvriabiga, politseiga, prokuratuuriga, kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumiga.

       Laiem avalikkus

 

Mis muutus projekti tulemusena?

       Projekti tulemusena ühtlustus naiste tugikeskuste poolt pakutavate teenuste kvaliteet üle Eesti.

       Psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia ja juriidiline abi said vägivalda kogenud naistele ja nende lastele kättesaadavaks 13 maakonnas.

       Naistevastase vägivalla ohvrite üleriigilise tugitelefoni 1492 teenus muutus tasuta kättesaadavaks ööpäevaringselt .

       Naiste tugikeskuste  ja tugitelefoni töötajate kompetents vägivalla ohvrite tulemuslikumaks abistamiseks tõusis tänu koolitustele ja supervisioonidele märgatavalt.

       Aktiivsemaks ja tulemuslikumaks muutus tugikeskuste koostöö teiste vägivalla ohvreid abistavate organisatsioonide ja spetsialistidega.

       Suurenes avalikkuse teadlikkus naistevastasest vägivallast ja vägivalla ohvritele pakutavatest teenustest.

 

Koostööpartnerid

       Projektis oli ENVL peamiseks koostööpartneriks NVTS, kes toetas meid koolitusprogrammide koostamisel, Norra esinejate leidmisel ja sisukate koolituste läbiviimisel.

       Meie teiseks koostööpartneriks oli Krisesentersekretariatet, kes sisustas meie õppereisi Norrasse.