Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Uudised

01.05.2019 Tegevustoetus aastateks 2019-2020

2019. aasta riigieelarvest sai Eesti Naiste Varjupaikade Liit tegevustoetust kokku 150 000 eurot. Sellest 100 000 eurot moodustas EKRE Riigikogu fraktsiooni toetus ja 50 000 eurot lisati eelarvesse erakond Isamaa ettepanekul.

Toetust planeerime aastatel 2019-2020 kasutada järgmiselt:

Toetuse kasutamise eesmärgiks on osutada vägivalda kogenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele mitmesuguseid vajalikke lisateenuseid, mis ei kuulu ohvriabi seaduses sätestatud riikliku naiste tugikeskuse teenuste hulka. Samuti on toetuse kasutamise eesmärgiks riikliku teenuse parema kvaliteedi huvides tugikeskuste töötajatele vajalike supervisioonide ja täiendkoolituste korraldamine ning laiem naistevastase vägivalla ennetustöö.

Kavandatud tegevused:

  1. Üleriigilise ööpäevaringse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 tasuta sissehelistamisega teenuse jätkamine, et tagada Istanbuli konventsiooni nõuete täies mahus täitmine ja pakkuda ohvritele ja nende lähedastele vajalikku emotsionaalset tuge ja informatsiooni. Telefonile hakkavad vastavalt kokkulepitud graafikule vabatahtliku tööna vastama ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste kogenud töötajad.

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

            Kulud: 16 000 eur

 

  1. Emaga tugikeskuses majutusel kaasas olevate laste psühholoogilise seisundi ja vägivalla mõjude hindamine, lisaks lastekaitse seaduses ja ohvriabi seaduses sätestatud abivajaduse hindamisele, et taotleda vajadusel pikemaajalist sekkumist nõudvatel juhtudel kohaliku omavalitsuse toetust raviprotsessiks, samuti lastele  lühiajalise psühholoogilise nõustamise pakkumine vajaliku ettevalmistusega psühholoogide ja psühhoterapeutide poolt 9 piirkonnas (Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa).

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 48 000 eur

 

  1. Vägivalda kogenud naistele esmaseid enesekaitse võtteid tutvustavate koolituste läbiviimine 10 piirkonnas (Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa koos Hiiumaaga, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa).

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 2000 eur

 

  1. Lääne- ja Hiiumaal vägivalda kogenud naistele ja nende lastele lisaks riiklikule naiste tugikeskuse teenusele erinevate toetavate teenuste osutamine (naiste tugigruppide töö korraldamise, laste hoidmise jm tugikeskuses viibivate lastega seotud tegevuste, samuti ennetustegevustega (koolitused jm teavitustöö) seotud tööjõukulude katmine ja samuti nende lisategevustega seotud muude kulude katmine).

Töö kahes omavahel merega eraldatud maakonnas nõuab kohalikult tugikeskuselt oluliselt rohkem ressursse võrreldes ühes maakonnas teenuse osutamisega. Piirkonna riikliku teenuse rahastus on võrdne teiste väiksema elanike arvuga piirkondadega, kus teenust osutatakse ainult ühes maakonnas, seetõttu on seal klientidele teiste maakondadega võrdväärsel tasemel lisateenuste pakkumiseks vajalik täiendav toetus.

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 40 000 eur

 

  1. Ennetus- ja teavitustöö 10 piirkonnas, mis hõlmab erinevatele sihtgruppidele (nt kooliõpilased, noortekeskuste kliendid, eri valdkondade spetsialistid) koolituste ja teabepäevade korraldamist, samuti infomaterjalide trükkimist ja levitamist, teavitustööga sotsiaalmeedias jm viisidel avalikkuse teavitamist.

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 10 000 eur

 

  1. Regulaarsete supervisioonide tagamine naiste tugikeskuste töötajatele 10 piirkonnas

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 12 000 eur

 

  1. Ühiste täienduskoolituste korraldamine 10 piirkonna naiste tugikeskuste töötajatele (vähemalt 2 koolituspäeva aastas)

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 10 000 eur

 

  1. Eelpool loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike ENVL administratiivkulude katmine (raamatupidamine, side-ja bürookulud, transpordikulud, veebilehe arendus ja teavitustegevused jm)

Aeg: 01.01.2019-31.12.2020

Kulud: 12 000 eur

Varasematel aastatel on naiste tugikeskusi otse ja läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu toetanud Keskerakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa.

 

Tagasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...