Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Juhatus
Põhikiri
Eetikakoodeks
Kroonika
Koostööpartnerid ja toetajad

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Põhikiri

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu põhikiri

 

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Naiste Varjupaikade Liit, edaspidi nimetatud " LIIT ", on 
avalikes huvides tegutsev mittetulundusühingute liit, mis ühendab Eestis naistevastase

      vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuvaid ogranisatsioone.

1.2. Ühingu ametlik nimetus on Eesti Naiste Varjupaikade Liit (Estonian Women`s Shelters Union ).
1.3 LIIT juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 LIIDU asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.5 LIIDU majandusaasta on kalendriaasta.

      2. EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED           

2.1 LIIDU tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

Naistevastase vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine naistele; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või  vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris.

2.2 Oma eesmärkide elluviimiseks LIIT:
2.2.1.korraldab naistevastase vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuvate organisatsioonide omavahelist koostööd ja vastastikust abistamist Eestis;

2.2.2.arendab rahvusvahelist koostööd teiste riikide samalaadsete organisatsioonidega;

teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;

2.2.3.töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks, ohvrite abistamiseks ja avalikkuse teavitamiseks;

2.2.4.korraldab koolitusi, seminare, konverentse oma liikmesorganisatsioonidele ja teistele isikutele

2.2.5.organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta;

2.2.6.teeb ettepanekuid oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;

2.2.7.arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;

2.2.8.maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastu võetud korrale.

3.             3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 LIIDU liikmeks võib saada Eestis tegutsev naistevastase vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuv eraõiguslik juriidiline isik, kes soovib arendada LIIDU eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja on esitanud LIIDU juhatusele kirjaliku avalduse koos vähemalt ühe LIIDU liikme kirjaliku soovitusega.
3.2 Avaldus võetakse arutusele selle esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Liikmeks vastu võtmise otsus langetatakse LIIDU juhatuse liikmete konsensuse alusel.

3.6 LIIDU liikmetel on õigus osaleda LIIDU tegevuses, valida ja olla valitud oma esindaja(te) kaude juhatusse ja kontrollorganisse, saada teavet, esitada ettepanekuid ja arupärimisi juhatuse ja kontrollorgani tegevuse kohta, samuti LIIDUST välja astuda.
3.7 LIIDU liikmed on kohustatud tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu, järgima põhikirja ning LIIDU juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga, Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ja üldtunnustatud heade tavadega.

3.3 Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.
3.4 Sisseastumis-ja liikmemaksu tasumise korra kinnitab juhatus;
3.5 LIIDU liikmed võivad liikmeskonnast lahkuda juhatusele esitatava avalduse alusel.
3.6 LIIDU liikme võib välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus LIIDU põhikirjaga või kahjustab selle mainet, samuti juhul, kui liige ei täida LIIDU juhatuse või üldkogu otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
3.7 Liikme väljaarvamise LIIDUST otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib liige esitada kaebuse LIIDU üldkogule, kelle otsus on lõplik.
3.8 Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.

      4.ÜLDKOOSOLEK

4.2 LIIDU kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis on pädev otsustama ja lahendama kõiki LIIDU tegevusega seotud küsimusi.
4.3 LIIDU üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.3.1 põhikirja kinnitamine ja muutmine;
4.3.2 pikaajalise strateegia kindlaksmääramine;
4.3.3 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine;
4.3.4 tegevuse eesmärgi muutmine;
4.3.5 eelarve kinnitamine;
4.3.6 aastaaruande ja bilansi kinnitamine;
4.3.8 juhatuse määramine;
4.3.9 vajadusel juhatuse liikme ja tegevjuhi ametikoha ning tööülesannete ühitamise otsustamine;
4.3.10 revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;
4.3.11 liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise kinnitamine;
4.3.12 lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
4.4 LIIDU üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ning selle kutsub kokku juhatus. Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 liikmetest.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole LIIDU liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku hääletamisel on igal liikmel üks hääl, olenemata koosolekul osalevate esindajate arvust.
4.7 LIIDU põhikirja muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.8 Kui LIIDU üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kaasa arvatud põhikirja muutmine, sõltumata osalenud või esindatud liikmete arvust.
4.9 LIIDU üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul osalenud LIIDU liikmete häälte kogusummast.
4.10 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või e-maili teel kõik LIIDU liikmed.

     5. JUHATUS 
5.1 LIITU juhib üdkoosolekute vahelisel ajal vähemalt 3 kuni 10 liikmeline juhatus.

5.2 Juhatusse valitakse võrdne arv liikmeid igast LIITU kuuluvast organisatsioonist, kuid mitte rohkem kui 2 isikut ühest organisatsioonist.
5.3 LIIDU juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikme võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda üldkoosolek.
5.4 LIIDU juhatuse otsustada on:
5.4.1 tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;
5.4.2 ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda;
5.4.3 sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra määramine ja arvestuse pidamine;
5.4.4 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;
5.4.5 tegevuse kavandamine;
5.4.6 aastaaruande ja bilansi koostamise korraldamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.4.7 eelarveprojekti koostamine ning esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.4.8 põhivara soetamise, laenude võtmise, vara pantimise, rentimise jm.tehingute tegemine
5.4.9 tegevjuhi ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
5.4.10 tegevjuhi pädevuse ja töötasu määramine;
5.4.11 muude küsimuste otsustamine, mis ei ole üldkoosoleku ainupädevuses;
5.5 LIIDU juhatus võtab otsuseid üldreeglina vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, lükatakse küsimuse otsustamine edasi järgmisele koosolekule või korraldatakse e-hääletus, kus otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 häälteenamus.

5.6.LIIDU juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda aastas. LIIDU juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirja või e-maili teel kõik juhatuse liikmed.
5.7 Juhatus peab LIIDU liikmetele andma vajalikku teavet LIIDU juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
5.9 LIIDU juhatuse liikmetel on õigus esindada LIITU kõigis õigustoimingutes.
5.10 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega LIIDULE tekitatud kahju eest solidaarselt.

     6. LIIDU VAHENDID, NENDE MOODUSTAMINE JA KASUTAMINE

6.1 LIIDU vahendid moodustuvad:
6.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
6.1.2 nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja sponsorlusest;
6.1.3 majandustegevusest saadud summadest ja LIIDU finantstuludest;
6.1.4 riiklikest toetustest;
6.1.5 muudest tuludest ja laekumistest;
6.2 LIIT kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

     7. TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Otsuse Liidu tegevuse lõpetamise kohta teeb üldkoosolek.
7.2. Üldkoosoleku otsus Liidu tegevuse lõpetamisest on vastu võetud, kui selle otsuse poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud (esindatud) liikmetest.
7.3. Liidu likvideerijaiks on juhatuse liikmed.
7.4. Kui pärast kõigi varaliste nõuete rahuldamist tekib varade jääk, antakse vara üle samalaadse eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.