Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Tegevused ja oodatavad tulemused
Koolitused
Konverents Mehed naistevastasest vägivallast
Konverents AVA SILMAD
Konverents Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?
Teenusekirjeldus
Uuring
Meedia
Küsitlus

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Tegevused ja oodatavad tulemused

Planeeritud tegevused

  • Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine

Arendame edasi üle-Eestilise vägivalda kogenud naistele ja nende lähedastele, aga ka infot vajavatele spetsialistidele mõeldud tugitelefoni 1492 teenuseid, pikendades kõnedele vastamist 2013. aastal 12 tunnile ja 2014.- 2015. aastal 24 tunnile ning tagades lühinumbrile tasuta sissehelistamise.

Pakume abivajajatele emotsionaalset tuge, nõu ametiasutustega suhtlemisel ja infot asjakohase seadusandluse kohta, samuti infot kättesaadavate tugiteenuste kohta üle Eesti.

Kaasame telefonile vastamisse ENVLi kuuluvate varjupaikade töötajad, et paremini ära kasutada olemasolevat kompetentsi ja tagada võimalikult kvaliteetne abi.

Vähemalt ühel päeval nädalas tagame lisaks eestikeelsele ka venekeelse nõustamise.

Tegevus käivitub 2013. aasta juunis ja kestab projekti lõpuni 2015. aasta detsembris.

  • Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste varjupaikade juures

Laiendame naiste varjupaikade poolt pakutavaid abistamisvõimalusi spetsialiseeritud juriidilise ja psühholoogilise nõustamisega (sh venekeelse ja lastepsühholoogi nõustamisega) kõigi naiste varjupaikade juures, et toetada ohvreid vägivaldsest suhtest väljumisel ja tagada neile selleks vajalik professionaalne abi. Nõustamise vajaduse ja mahu üle otsustab varjupaiga juhtkond.

Tegevus käivitub 2013. aasta juulis-augustis ja kestab projekti lõpuni 2015. aasta detsembris.

  • Naiste varjupaikade teenusestandardite väljatöötamine

Analüüsime naiste varjupaikade poolt vägivalla ohvritele pakutavaid teenuseid ja töötame selle põhjal välja teenusekirjelduse ja ühtsed kvaliteedinõuded, et tagada ühtlaselt kõrge tasemega spetsialiseeritud abi vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele kõigis naiste varjupaikades üle Eesti.

Tegevus toimub 2013. aasta juunist septembrini.

  • Naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajate koolitamine

Korraldame aastatel 2013-2015 igal aastal kaks koolitust naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele  ning meiega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele, et tõsta ja ühtlustada varjupaikades vägivalla ohvritele pakutava abi kvaliteeti.

Tegevus käivitub 2013. aastal.

  • Soopõhise vägivallaga kokku puutuvate spetsialistide koolitamine

Viime läbi neli piirkondlikku koolitust koostöövõrgustiku liikmetele (ohvriabitöötajad, politseinikud, prokurörid, kohtunikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, meedikud jne), et tõhustada vägivalla juhtumite lahendamist ja parandada ohvritele pakutava abi kättesaadavust ning kvaliteeti Eesti kõigis piirkondades.

Tegevus toimub aastatel 2014- 2015.

  • Soopõhise perevägivalla alase koolitajate koolitussüsteemi juurutamine

Koostöös Norra Vägivalla ja Traumastressi Uurimiskeskusega viime aastatel 2013- 2015 läbi kolm koolitajate koolitust naiste varjupaikade töötajatele, et tagada edaspidi varjupaikade uute töötajate koolitamise järjepidevus.

Tegevus käivitub 2013. aastal.

  • Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele

Korraldame naiste varjupaikade ja tugitelefoni 1492 töötajatele, samuti vägivalla ohvreid abistavatele juristidele ning psühholoogidele regulaarseid supervisioone, et ennetada töötajate läbipõlemist, kindlustada hea tiimitöö ja tagada ohvritele kvaliteetne abi.

Tegevus käivitub 2013. aasta augustis ja kestab projekti lõpuni 2015. aasta detsembris.

  • Õppereis Norrasse

Korraldame varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele ning nendega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele õppereisi Norrasse, et õppida sealsetelt spetsialistidelt ning lõpptulemusena tõsta meie varjupaikades ohvritele pakutava abi kvaliteeti

Tegevus toimub 2014. aastal.

·         Avalikkuse informeerimine

Loome kõigile naiste varjupaikadele oma veebilehed ja täiendame olemasolevaid, et anda infot varjupaikade poolt pakutavatest erinevatest abivõimalustest ja elamistingimustest naiste varjupaigas, samuti laiemat infot, mis aitaks vägivalda märgata võimalikult varases järgus ja julgustaks ohvreid ja nende lähedasi abi otsima.

Trükime ja levitame naiste varjupaiku jm ohvrite abistamise võimalusi tutvustavaid voldikuid, postreid jm materjale, et tagada info jõudmine abivajajateni ja julgustada neid abi otsima.

Tegevus käivitub 2013. aasta septembris ja kestab projekti lõpuni 2015. aasta detsembris.

  • Temaatiliste aastakonverentside korraldamine

Korraldame aastatel 2013-2015 seoses naistevastase vägivalla vastase päeva tähistamisega 25. novembril vägivalla erinevaid aspekte käsitlevad konverentsid, et tõsta naistevastase ja perevägivalla teema laiema avalikkuse huviorbiiti ja kujundada ühiskonnas vägivalda tauniv hoiak, tutvustada Eestis Norra kogemusi, algatada vägivalla erinevaid aspekte puudutavaid diskussioone ja pakkuda lahendusi.

Tegevus käivitub 2013. aastal.

·         Dokumentide ja infomaterjali tõlkimine

Norra naistevastast vägivalda puudutavate dokumentide (naiste varjupaikade standardid, juhised ohvri abistamiseks jm) tõlkimine eesti keelde, et tutvustada neid meie naiste varjupaikade töötajatele jt spetsialistidele ja tõsta seeläbi ohvrite abistamise kvaliteeti Eestis.

Tegevus käivitub 2013. aastal ja kestab projekti lõpuni 2015. aasta detsembris.

·         Uuring projekti tulemuste hindamiseks

 

Oodatavad tulemused:

·         Tugitelefoni 1492 kõnedele vastamine on tagatud 24/7,  sissehelistamine on tasuta, abi on saanud vähemalt 2500  helistajat.

·         Vägivalla ohvrid  on saanud naiste varjupaikades vähemalt minimaalsel vajalikul tasemel juriiidilist ja psühholoogilist nõustamist/psühhoteraapiat, abi on olnud tagatud ühtlaselt üle Eesti.

·         Valminud on naiste varjupaiga teenusekirjeldus.

·         Koolitustel osalenud naiste varjupaikade ja tugitelefoni 1492 töötajad, samuti varjupaikadega koostööd tegevad juristid ja psühholoogid/psühhoterapeudid on täiendanud oma teadmisi.

·         Korraldatud on neli võrgustikukoolitust Eesti erinevate piirkondade spetsialistidele.

·         Korraldatud on koolitajate koolitused naiste varjupaikadele, sellega on tagatud varjupaikade töötajate koolitamise järjepidevus tulevikus.

·         Varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele on pakutud regulaarset supervisiooni, mis aitab ennetada läbipõlemist ja tagab parema tiimitöö.

·         Eesti spetsialistid on tutvunud Norra kogemustega soopõhise vägivalla ohvrite abistamisel, Norra  naiste varjupaikade ja ülejäänud ohvriabisüsteemi osade tööga.

·         Info naiste varjupaikade kohta on veebilehtede kaudu kergesti kättesaadav.

·         Asjakohased materjalid on tõlgitud eesti keelde ja Eesti organisatsioonidel on võimalik kasutada oma töös Norra kogemusi.

·         Igal aastal on korraldatud naistevastase vägivalla teemaline konverents. Avalikkus ja spetsialistid on paremini informeeritud naistevastase vägivalla erinevatest aspektidest, ühiskonna vastuseis vägivallalale on suurenenud.

·         Projekti tulemuste hindamiseks on läbi viidud uuring.