Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
ENVL naiste tugikeskuse teenuse visioon
Teenuse korralduslike mudelite analüüs
Teenuse korralduslike mudelite hindamise tulemused
Hindamistulemused
Alatöörühmade töö
Terviktekst
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017

2017. aasta märstis esitas Eesti Naiste Varjupaikade Liit Sotsiaalministeeriumile ja

Sotsiaalkindlustusametile omapoolse visiooni naiste tugikeskuse teenuse arendamisest.

 

2017. aasta aprillis kutsus SKA kokku naiste tugikeskuse teenuse arendustöörühma.

 

Teenuse arendustöörühm*

 

Arendustöörühma kutsuti osalema nii riikliku naiste tugikeskuse teenuse osutajad kui sõltumatute

tugikeskuste esindajad, SKA ohvriabi, lastekaitse ja kvaliteedi osakondade spetsialistid, kohalike

omavalitsuste teenuseosutajad ja teised eksperdid partnerorganisatsioonidest.

 

Arendusprotsessi korraldasid superviisor ja koolitaja Triin Vana, SKA ohvriabi osakonna juht

Olle Selliov ja nõunik Õnne-Liv Valberg.

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt osalesid arendusrühma töös regulaarselt

Astrid Maasing, Kairi Jakustand, Lilli Andrejev, Leili Mutso, Merle Albrant, Piia Roosileht, Stina

Andok, Vaike Pähn ja Eha Reitelmann.

 

Arendustegevuse peamisteks eesmärkideks seati:

I Teenuse jätkusuutlikuks osutamiseks ühtsema praktika kujundamine:

- sisendi andmine 2018. aasta teenuse hanke läbiviimiseks/täiustatud teenusekirjelduse

väljatöötamiseks;

- dokumentatsiooni- juhendmaterjalide, juhtumiplaanide, hindamis- instrumentide, aruandevormi jm.

ühtlustamine ja uuendamine;

- ühtsete tegevuspõhimõtete/kvaliteedijuhise väljatöötamine 2017. aasta lõpuks, mis koondaks

sihtgruppidele vajalikud ja täna osaliselt üksteist dubleerivad teenused ühte teenussüsteemi.

II Läbipaistvama, efektiivsemalt ning paindlikumalt korraldatud teenus- süsteemi loomine:

- sisendi andmine süsteemidisaini 2017. aasta lõpuks.

 

Lepiti kokku ajakavas: arendustöörühm kohtus alates maikuust 2017 keskmiselt üks kord kuus,

millele lisandus ettevalmistav/iseseisev töö. Lisaks oli soovijatel võimalus liituda temaatiliste

alatöörühmadega:

- statistilised andmed ja sisuline aruandlus;

- dokumentatsioon ja juhendmaterjalid;

- ressursside, eelarve prognoos.

 

Teenuse arendamiseks otsustati kasutada teenusedisaini meetodit.

Teenuse arendamise protsess  oli jaotatud erinevateks teenusdisaini meetodeid kasutavateks

etappideks:

- huvigruppide kaardistamine;

- persoonade loomine ja kliendi vajaduste kaardistamine;

- klienditeekonna kaardistamine;

- klienditöö protsessi ühtlustamine ehk standardiseerimine;

- teenuse kirjelduse täiendamine.

2017. aastal kohtus arendusrühm seitsmel korral, lisaks toimusid alatöörühmade kohtumised.

 

Arendustöörühma töö tulemusena 

 

valmis täiendatud teenusekirjeldus

Arendustöörühmas läbi viidud teenuse protsessi kaardistamise tulemusi kasutati naiste tugikeskuse

teenusekirjelduse täiendamiseks. Erilist tähelepanu pöörati järgmistele teemadele:

- ohvrile ja tema lastele turvalise ajutise majutuse tagamine - arutelu ja ettepanekud paindliku

turvalise majutuse pakkumiseks/korraldamiseks (kas ja kuidas on mõeldav, millisel viisil, eri

kogemused);

- ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamine ja abistamine/ toetamine - naiste

tugikeskuste tegevused ja koostöö lastekaitsega (arutelu ja ühiste tegevuspõhimõtete

kooskõlastamine);

- võrgustikutöö ja sidusrühmadega koostöö põhimõtete selgitamine

 

valmis teenuse korralduslike mudelite analüüs

 

* Allikas-

Vahekokkuvõte naiste tugikeskuse teenuse arendustöörühma tegevusest 2017. aastal.

Olle Selliov, Õnne-Liv Valberg, Triin Vana. Tallinn 2017