Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Rahastus 2019-2022
Rahastus 2018
Rahastus 2017
Varasem rahastus
Ohvriabi seaduse muudatus 2017
Väljatöötamiskavatsus
Eelnõu koostamine
Eelnõu menetlus Riigikogus
Teenusekirjeldus
Riigieelarve 2017
Riigihange
Küsimused ministrile
Ettepanek Sotsiaalkomisjonile
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Eelnõu koostamine

2015. aasta novembri alguseks puudus tugikeskustel informatsioon  nii ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise seisu, naiste tugikeskustes  psühholoogilise ja juriidilise nõustamise ning tugitelefoni 1492 töö rahastamise kohta 2016. aastal, seetõttu palusime novembri alguses kohtumist sotsiaalkaitse minister Margus Tsahknaga. Kohtumine toimus 12. novembril 2015.

 

Eelnõu sisulisse väljatöötamisse, millega muudeti Eestis kodanikeühenduste poolt välja arendatud naiste tugikeskuse teenus riikliku ohvriabiteenuse osaks, kaasas Sotsiaalministeerium Eesti Naiste Varjupaikade Liidu üheaegselt ministeeriumidega, saates eelnõu 18. novembril 2015 kooskõlastusringile.

 

3.detsembril 2015 kohtusid ENVL esindajad Sotsiaalministeeriumis eelnõu väljatöötamise eest vastutava võrdsuspoliitikate osakonna nõuniku Kristiina Luhti ja ministeeriumi juristidega ja selgitasime tugikeskuste murekohti seoses eelnõuga.

 

ENVL esitas Sotsiaalministeeriumile oma kirjalikud seisukohad ja muudatusettepanekud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõule 14. detsembril 2015.

 

3. veebruaril 2016 saatis Sotsiaalministeerium eelnõu uuesti ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile.

Eesti Naiste Varjupaikade Liitu informeeriti sellest ja pakuti välja võimalus kohtumiseks selleks, et ametnikud saaksid meile ka suuliselt selgitada, miks enamust meie ettepanekutest ei olevat olnud võimalik arvesse võtta. Tugikeskustelt eelnõu kohta mingeid täiendavaid ettepanekuid ei soovitud.

 

8. aprillil 2016 toimus kohtumine Eesti Naiste Varjupaikade Liidu esindajate ja Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja Katri Eespere ning osakonna ametnikega.

ENVL põhimured seoses eelnõuga olid järgmised:

·        eelnõus puudub selge naistevastase vägivalla definitsioon;

·        eelnõus puudub võimalus määratleda naiste tugikeskuse teenuse täpsem sisu ministri määrusega ja eelnõu seletuskiri ei oma tegelikkuses mingit siduvat jõudu, seega võib teenuse sisu kujuneda täiesti erinevaks aastatega välja arendatud teenusest ja mitte vastata sihtgrupi vajadustele;

·        eelnõus puudub selge kohustus osutada naiste tugikeskuse teenust kõigis maakondades:

·        eelnõus puudub selge nõue, et teenust osutaksid naised;

·        eelnõu kohaselt saavad teenust osutada suvalised juriidilised isikud, mitte ainult sellele spetsialiseerunud organisatsioonid;

·        eelnõus puudub nõue, et 2017. aastal teenust osutama  hakkavad isikud peavad olema läbinud naistevastase vägivalla alase koolituse;

·        Sotsiaalkindlustusametil puuduvad naistevastase vägivalla alal koolitust saanud ametnikud, et teenuse osutamist korraldada ja selle kvaliteeti kontrollida.

Enamikus probleemsetes punktides ühisseisukohtadele ei jõutud, Sotsiaalministeeriumi esindajad kordasid eelnõu kooskõlastustabelis esitatud seisukohti.

 

29. aprillill 2016 kohtusid ENVL ja ENÜ Sihtasutuse esindajad eelnõu küsimustes justiitsminister Urmas Reinsaluga. 4. mail kohtus ENVL juhatuse esinaine sotsiaalkaitse minister Margus Tsahknaga. Tõstatasime samade murekohtadega seonduvad küsimused.

 

5. mail 2016 otsustas Vabariigi Valitsus saata ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikokku.