Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2008

Toetasime tegevust alustavaid ja juba tegutsevaid naiste varjupaiku nii töötajate koolituse kui rahataotluste koostamisega. 2008. aastal avati Liidu toetusel Eestis kolm uut naiste varjupaika.

21. juulil avas Tartu Naiste Varjupaik uue varjupaiga Viljandis, 22. oktoobril avas Järva Naiste Varjupaik varjupaiga Paides ja 19. detsembril Valgamaa Naiste Varjupaik Valgas.

 

2008. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu 6 suuremat projekti.

 Jätkus 2007. aastal Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekt „Naiste varjupaikade töötajate jätkukoolitus“ (projektijuht Eha Reitelmann).

Projekti teine koolitus toimus 14.-15. märtsil Tallinna Ülikooli ruumides. Koolitajateks olid Helena Kallinen keskusest Tukinaninen ja Eda Mölder Eluliinist.

Koolitusel jagasime osavõtjatele Londoni vägistamisohvrite kriisikeskuse poolt välja antud ja inglise keelest eesti keelde tõlgitud jaotusmaterjali “Seksuaalvägivald. Reaalsus naiste jaoks”.

Eesti poolt olid osavõtjateks Tartu ja Ida-Virumaa naiste varjupaiga, MTÜ Eluliin keskuste Atoll ja Vega, MTÜ Living for Tomorrow, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töötajad. Kokku oli osalejaid 12.

 

Hasartmängumaksu Nõukogu rahastas 2008. aastal projekti „Naiste varjupaikade töötajate koolitus   (projektijuht Eha Reitelmann).

Projekti eesmärgiks oli anda uute, vastselt avatud või peagi avatavate naiste varjupaikade töötajatele baasteadmised tööks vägivalda kogenud naistega, arendada edasi Eestis tegutsevate naiste varjupaikade koostööd ja tõsta nende töötajate valmisolekut seksuaalse vägivalla ohvriks langenud naiste abistamiseks.

Projekti käigus korraldasime kuuest koolituspäevast koosneva koolitustsükli, millest võtsid osa avatavate Järva ja Valga naiste varjupaikade töötajajad, aga samuti juba tegutsevate Viru, Viljandi  ja Jõhvi naiste varjupaiga töötajad ja vägivalda kogenud naiste tugitelefoni töötajad. Koolitused toimusid Tartus, Viljandis ja Valgas järgmistel kuupäevadel: 13.-14. september, 11. oktoober, 18. oktoober,  25. oktoober, 2. november. Kokku osales koolitustel 55 inimest. Õppetöö viis läbi Sirje Otstavel Tartu Naiste Varjupaigast.

Lisaks korraldasime 21.-22. novembril Tallinnas 2-päevase koolituse kõigi naiste varjupaikade töötajatele, kus esines külalisena Sirkka Perttu Soomest ning  Eda Mölder ja Reet Hiiemäe Eestist . Osavõtjaid oli 25, osa võtsid nii naiste varjupaikade kui üleriigilise vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töötajad.

 

Varjupaikade töötajate koolitamiseks, võrgustiku koosolekute läbiviimiseks, reklaammaterjali trükkimiseks ja teenuste kirjelduste edasiarendamiseks saime toetust European Women’s Lobbylt seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste abistamiseks käivitatud projekti“Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation” raames  (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Projekti summadest kaasfinantseeriti eelpol nimetatud varjupaikade töötajate koolitusi, lisaks toimusid aasta jooksul projekti raames järgmised suuremad koosolekud, koolitused ja võrgustikutööga seotud üritused:

 

11. jaanuaril toimus naiste varjupaikade, MTÜde Living for Tomorrow ja Eluliin esindajate kohtumine, kus arutati aasta tööplaani ja ettepanekuid inimkaubanduse vastase arengukava dokumenti, mille laiem arutelu toimus 31. jaanuaril inimkaubanduse vastase võrgustiku koosolekul.

13.  mail toimus Riigikogu sotsiaalkomisjonis Põhja- ja Baltimaade pilootprojekti ja EQUAL projekti tulemuste tutvustamine. Liidu poolt osales Eha Reitelmann.

15. mail kohtusid naiste varjupaikade, MTÜ Living for Tomorrow ja MTÜ Eluliin esindajad Tallinnas Põja- ja Baltimaade inimkaubanduse vastase regionaalse võrgustiku liikmetega. Külalistele tutvustati inimkaubanduse ohvritele Eesti naiste varjupaikades pakutavaid teenuseid, samuti vägivalla ohvrite tugitelefoni 1492 ja Living for Tomorrow inimkaubanduse ennetustelefoni teenuseid.

16. mail toimus Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti pressikonverents, milleks valmistasime ette Eesti poolse projekti tutvustava materjali nii inglise kui eesti keeles. 17. mail külastasid projekti EWL poolsed juhid Tartu Naiste Varjupaika.

29.-30. mail tutvustas Eha Reitelmann pilootprojekti tulemusi Jurmalas toimunud CBSS kohtumisel.

MTÜde esindajad tutvustasid projekti Eestis saavautatud tulemusi ka inimkaubanduse vastasel seminaril Helsingis11. juunil.

8.-9. juunil korraldas MTÜ Eluliin projekti raames koolituse Saaremaal keskuse Vega töötajatele, tugiisikutele ja klientidele. Osavõtjaid oli 24.

Märtsikuust juunikuuni toimusid Tartus 13 korral vägivalla all kannatavate naiste tugitelefoni töötajate koolitused, grupi suurus 12 inimest.

Augustis saatsime varjupaikadele laiali sotsiaalministeeriumi eestvõttel koostatud inimkaubanduse ohvrite tuvastamise juhendi mustandi, et sellega tutvuda ja seda vajadusel täiendada.

Tugitelefoni töötajate ja Tartu ning Tapa varjupaiga töötajate ühiskoolitus, kus muuhulgas ka juhendit arutati, toimus 20.-21. septembril Värskas. Osalejaid oli 17.

23. septembril toimus kohtumine Tallinnas, kus arutati teise poolaasta tööplaani ja koostööd IOMiga. Osa võtsid Eluliini, Tartu ja Jõhvi varjupaiga ja ENUTi esindajad.

4.-5. oktoobril toimus Eluliini korraldatud tugiisikute ja varjupaikade töötajate koolitus Rakveres, osavõtjaid oli 20.

16. oktoobril osales Eha Reitelmann Euroopa Parlamendis toimund pilootprojekti tutvustaval seminaril ja jagas Eestit tutvustavaid materjale.

21. novembril toimus Tallinnas inimkaubanduse vastase võrgustiku liikmete kohtumine, kus arutati inimkaubanduse ohvrite tuvastamise juhendi mustandit. Ühtlasi oli tegemist pilootprojekti lõpuüritusega. Osavõtjaid oli 20.

 

Põhja-ja Baltimaade pilootprojekti raames koostasime ja trükkisime mitmeid projekti ja varjupaikade teenuseid tutvustavaid materjale. Samuti täiendasime ohvri tuvastamise ja abistamise mudelit.

 

Saime European Women’s Lobbylt projekti “Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation” raames toetust teenuste osutamise koordineerimiseks ja teenuste osutamiseks kaubitsetud naistele kolmes varjupaigas üle Eesti (projektijuht Eha Reitelmann).

 

Partnerorganisatsioonideks olid MTÜ Eluliin (Vega keskus Tallinnas), Tartu Naiste Varjupaik ja Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik (Jõhvi Naiste Varjupaik).

Ohvritele pakuti majutust, vajadusel psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, sotsiaalnõustamist ja abi asjaajamisel ametiasutustes (tugiisikud), vajadusel korraldasid meditsiiniabi saamise ja töökoha või töö saamiseks vajaliku koolituse leidmise koostöös riikliku tööhõivesüsteemiga. Tallinnas oli lisaks sellele võimalik kasutada prostitutsiooni  kaasatud naiste päevakeskuse Atoll teenuseid.

Kokku osutati projekti vahenditest teenuseid 55 kaubitsetud naisele.

 

Projekti elluviimine parandas märgatavalt abivõimalusi naistevastase vägivalla kõigi vormide ohvritele Eestis, toetas kaudselt uute naiste varjupaikade avamist ja aitas arendada naiste varjupaikade vahelise koostöövõrgustikku.

 

Pilootprojekti toel käivitati ka üleriigiline telefoni lühinumber vägivalla all kannatanud naistele, kuhu saavad helistada nii inimkaubanduse kui seksuaalse vägivalla ohvrid. Lühinumber 1492 töötas alates 8. märtsist 2008 kuni aasta lõpuni iga päev kella 10.00-18.00.

 

Abitelefoni käivitamiseks  kasutasime peamiselt Hasartmängumaksu Nõukogu projekti Üleriigilise abitelefoni käivitamine vägivallaohvritest naistele vahendeid (projektijuht Sirje Otstavel).

Projekti eesmärgiks oli vägivallaohvritest naiste abistamiseks üleriigilise abitelefoni töö käivitamine, et pakkuda ohvritel emotsionaalset tuge ja nõuandeid turvalisuse tagamiseks, telefoninõustamist, infot abisaamise võimaluste kohta üle Eesti, asjaajamisjuhiseid, kuidas pöörduda politsei, prokuratuuri ja kohtu poole, samuti informatsiooni  asjakohase seadusandluse kohta.

 

Projekti aluseks oli 2007. a. aprillist-juunini Tartu Naiste Varjupaiga juures toimunud vabatahtlike 36-tunnine lähisuhtevägivalla-teemaline koolitus. Koolituse läbinute hulgast kujunes välja grupp sobivaid ja motiveeritud naisi, kes olid valmis ennast selles valdkonnas panustama.

2008. a jaanuar-aprill viidi neile läbi spetsiaalne 36-tunnine täiendkoolitus, mis hõlmas detailsemalt lähisuhtevägivalla teema seadus­andlikku poolt, kriminaalmenetluse käiku, riikliku ohvriabisüsteemi, sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseseadust,  vägistamisohvrite abistamisvõimalusi ning töö spetsiifikat nendega, samuti inimkaubandust puudutavat seadus­andlust ja ohvrite abistamisvõimalusi.

 

Teisel poolaastal jätkas tugitelefon tööd Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  rahastatud projekti Üleriigiline abitelefon vägivallaohvritest naistele toel. (projekti juht Sirje Otstavel).

Projekti eesmärgiks oli vägivallaohvritest naiste abistamiseks üleriigilise abitelefoni töö jätkamine.

Graafiku alusel vastas telefonile spetsiaalse ettevalmistuse saanud 12 nõustajat. 1 kord kuus viidi nendega läbi supervisioon. Vajadusel toimus kovisioon.