Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2021

2021. aastal osutasid Eesti Naiste Varjupaikade Liitu kuuluvad tugikeskused Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingute alusel naiste tugikeskuste teenust 11 maakonnas-Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

Harjumaal ja Raplamaal osutasid ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus ja Raplamaa Naiste Tugikeskus täiemahulist naiste tugikeskuse teenust koostöös Tallinna Naiste Kriisiikoduga.

Kokku abistasid ENVL-i kuuluvad tugikeskused 2021. aastal 1205 naist kellel oli kokku 1321 alaealist last. Majutust vajasid neist 90 naist, lapsi oli majutusel 78. Hoolimata Covid 19 levikuga seotud piirangutest jätkus kogu aasta jooksul tugikeskuste tavapärane töö ohvrite abistamisel.

Tallinna Naiste Tugikeskuses abistas aasta jooksul 485 naist, kellel oli kokku 433 last. Majutusel viibisid 33 naist ja 28 last.

Raplamaa Naiste Tugikeskus abistas aasta jooksul 81 naist, kellel oli kokku 108 last. Majutusel viibisid neist 13 naist ja 17 last.

Ülejäänud maakondades aitas ENVL kohalikel tugikeskustel korraldada mitmesuguseid tugitegevusi- supervisioone, teavitustööd jne.

 

Tugikeskuse teenust toetavad tegevused

2019. aasta riigieelarvest sai Eesti Naiste Varjupaikade Liit tegevustoetust kokku 150 000 eurot. Sellest 100 000 eurot moodustas EKRE Riigikogu fraktsiooni toetus ja 50 000 eurot lisati eelarvesse erakond Isamaa ettepanekul. Toetuse kasutamine oli esialgselt planeeritud kahele aastale, et aga koroonapiirangute tõttu olid paljud tegevused takistatud, siis ka 2021. aastal jätkasime eraldatud toetuse kasutamist, Toetuse eesmärgiks oli osutada vägivalda kogenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele mitmesuguseid vajalikke lisateenuseid, mis ei kuulu ohvriabi seaduses sätestatud riikliku naiste tugikeskuse teenuste hulka. Samuti oli toetuse kasutamise eesmärgiks riikliku teenuse parema kvaliteedi huvides tugikeskuste töötajatele vajalike supervisioonide ja täiendkoolituste korraldamine ning laiem naistevastase vägivalla ennetustöö.

Toetuse arvelt katsime 2021. aastal peamiselt järgmiste tegevustega seotud kulusid:

1.Üleriigilise ööpäevaringse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 tasuta sissehelistamisega teenuse jätkamine, et pakkuda ohvritele ja nende lähedastele vajalikku emotsionaalset tuge ja informatsiooni. Tugitelefonile vastamine toimus vabatahtlikus korras, toetusest kaeti side- jm püsikulud.

2. Emaga kaasas olevate laste nõustamise korraldamine naiste tugikeskuste juures

3. Ennetus- ja teavitustöö

4. Regulaarsete supervisioonide tagamine naiste tugikeskuste töötajatele

5. Täienduskoolituste korraldamine naiste tugikeskuste töötajatele ja koostööpartneritele.

6. Tugikeskuste tehniliste vahendite uuendamine

Kokku kasutasime aastatel 2019-2021 150 000 eurost fraktsioonitoetust alljärgnevalt:

  1. Üleriigilise ööpäevaringse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 tasuta sissehelistamisega teenuse tehnilise korralduse tagamine (vastamine toimus vabatahtliku tööna)  3 aasta jooksul vastasime 813 kõnele. Kulud 9500 eur.
  2. Laste psühholoogiline nõustamine, juriidiline abi laste hooldusõigusega seotud vaidlusküsimustes 3 aasta jooksul said nõustamist 155 last kokku 718,5 tundi, Kulud 52000 eur
  3. Lääne- ja Hiiumaal vägivalda kogenud naistele ja nende lastele lisaks riiklikule naiste tugikeskuse teenusele erinevate toetavate teenuste osutamine Töö kahes omavahel merega eraldatud maakonnas nõuab oluliselt rohkem ressursse võrreldes ühes maakonnas teenuse osutamisega. Piirkonna riikliku teenuse rahastus on võrdne teiste väiksema elanike arvuga piirkondadega, kus teenust osutatakse ainult ühes maakonnas, seetõttu on seal klientidele teiste maakondadega võrdväärsel tasemel lisateenuste pakkumiseks vajalik täiendav toetus. Kulud 40000 eur
  4. Ennetus- ja teavitustöö 10 piirkonnas, mis hõlmas infomaterjalide trükkimist ja levitamist, teavitustööga sotsiaalmeedias jm viisidel avalikkuse teavitamist.  Kulud 8000 eur
  5. Regulaarsete supervisioonide tagamine naiste tugikeskuste töötajatele 10 piirkonnas. Kulud 5700 eur
  6. Ühiste täienduskoolituste korraldamine 10 piirkonna naiste tugikeskuste töötajatele Kulud 11800 eur
  7. Tugikeskuste toetamine tehniliste vahendite ostmiseks, et kindlustada Covid 19 piirangute tingimustes majutusel viibivatele lastele e-õppes osalemine. Kulud 8000 eur
  8. Eelpool loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike ENVL administratiivkulude katmine (raamatupidamine, side-ja bürookulud, transpordikulud, veebilehe arendus ja teavitustegevused, samuti isikukaitsevahendid seoses Covid 19 levikuga) Kulud 15 000 eur

Huvikaitse

Lisaks otsesele vägivalla ohvrite abistamisele ja koolitusele tegutses Eesti Naiste Varjupaikade Liit 2021. aastal aktiivselt huvikaitse valdkonnas.

Muuhulgas esitasime koos Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga ministeeriumidele ühisseisukohad elatise miinimumi käsitleva perekonnaseaduse muudatuse, karistusseadustikus seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise, perelepitusseaduse, Vägivalla ennetamise kokkuleppe eelnõude kohta. Samuti andsime oma sisendid Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt esitatud vastustesse Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil naiste vastu suunatud vägivalla ja perevägivalla tõkestamise kohta.

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga tegelesime aktiivselt riikliku perelepituse kõrvale uue eriteenuse arendamisega, mis aitaks saavutada lapse huvidest lähtuvaid turvalisi kokkuleppeid vanemate vahel ka juhtudel, kus on esinenud vägivalda.

2021. aastal viis Sotsiaalkindlustusamet läbi naiste tugikeskuste teenusega rahulolu uuringu, millele korraldamisele ENVL aktiivselt kaasa aitas.

Uuringu aruanne näitas, et klientide rahulolu teenusega on väga kõrge.

Aasta jooksul osalesime aktiivselt ka Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud naiste tugikeskuse kvaliteedijuhise töörühmas. Aasta lõpus saatsime SKA ohvriabi osakonnale selle kohta ka oma kirja.

 

9. septembril korraldasime ENVL 15. sünnipäevale pühendatud piduliku ürituse, kus koos koostööpartnerite ja erinevate erakondade esindajatega vaatasime tagasi teele, mille oleme Eestis viimase 15 aastaga läbi käinud naistevastase ja perevägivalla teadvustamisel ning selle tõkestamisel ja ennetamisel. 

Esitlus