Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2020

2020. aastal osutasid Eesti Naiste Varjupaikade Liitu kuuluvad tugikeskused Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingute alusel naiste tugikeskuste teenust 11 maakonnas-Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

Harjumaal ja Raplamaal osutasid ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus ja Raplamaa Naiste Tugikeskus täiemahulist naiste tugikeskuse teenust koostöös Tallinna Naiste Kriisiikoduga.

Kokku abistasid ENVL-i kuuluvad tugikeskused 2020. aastal 1092 naist kellel oli kokku 1298 alaealist last. Majutust vajasid neist 79 naist, lapsi oli majutusel 55. Hoolimata Covid 19 levikuga seotud piirangutest jätkus kogu aasta jooksul tugikeskuste tavapärane töö ohvrite abistamisel.

Tallinna Naiste Tugikeskuses abistas aasta jooksul 388 naist, kellel oli kokku 393 last. Majutusel viibisid 30 naist ja 20 last.

Raplamaa Naiste Tugikeskus abistas aasta jooksul 75 naist, kellel oli kokku 91 last. Majutusel viibisid neist 9 naist ja 9 last.

Ülejäänud maakondades aitas ENVL kohalikel tugikeskustel korraldada mitmesuguseid tugitegevusi-  töötajate koolitusi, supervisioone, teavitustööd jne.

 

Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamine

Jätkuvalt pakkusime 2020. aastal Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel õigusnõustamist seksuaalvägivalda kogenud isikutele.

Aasta jooksul pöördus meie poole 20 inimest, keda nõustati kokku 46,75 tundi.

 

Tugikeskuse teenust toetavad tegevused

2019. aasta riigieelarvest sai Eesti Naiste Varjupaikade Liit tegevustoetust kokku 150 000 eurot. Sellest 100 000 eurot moodustas EKRE Riigikogu fraktsiooni toetus ja 50 000 eurot lisati eelarvesse erakond Isamaa ettepanekul. 2020. aastal jätkasime eraldatud toetuse kasutamist, Toetuse kasutamise eesmärgiks on osutada vägivalda kogenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele mitmesuguseid vajalikke lisateenuseid, mis ei kuulu ohvriabi seaduses sätestatud riikliku naiste tugikeskuse teenuste hulka. Samuti on toetuse kasutamise eesmärgiks riikliku teenuse parema kvaliteedi huvides tugikeskuste töötajatele vajalike supervisioonide ja täiendkoolituste korraldamine ning laiem naistevastase vägivalla ennetustöö.

Toetuse arvelt katsime 2020. aastal peamiselt järgmiste tegevustega seotud kulusid:

1.Üleriigilise ööpäevaringse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 tasuta sissehelistamisega teenuse jätkamine, et pakkuda ohvritele ja nende lähedastele vajalikku emotsionaalset tuge ja informatsiooni. Tugitelefonile vastamine toimus vabatahtlikus korras, toetusest kaeti side- jm püsikulud.

2. Emaga kaasas olevate laste nõustamise korraldamine naiste tugikeskuste juures

3. Lääne- ja Hiiumaal vägivalda kogenud naistele ja nende lastele lisaks riiklikule naiste tugikeskuse teenusele erinevate toetavate teenuste osutamine (naiste tugigruppide töö korraldamise, laste hoidmise jm tugikeskuses viibivate lastega seotud tegevuste, samuti ennetustegevustega seotud kulude katmine ).

4. Ennetus- ja teavitustöö

5. Regulaarsete supervisioonide tagamine naiste tugikeskuste töötajatele

6. Täienduskoolituste korraldamine naiste tugikeskuste töötajatele ja koostööpartneritele

 

Huvikaitse

Lisaks otsesele vägivalla ohvrite abistamisele ja koolitusele tegutses Eesti Naiste Varjupaikade Liit 2020. aastal aktiivselt huvikaitse valdkonnas.

Esitasime arvamusi mitmete seaduseelnõude kohta, sh esitasime Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse Ohvriabi seaduse väljatöötamiskavatsuse kohta.

Samuti andsime oma sisendid Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt Justiitsministeeriumile esitatud arvamustesse, mis käsitlesid muudatusi perekonnaseaduses.

Osalesime väga aktiivselt ka Siseministeeriumi kokku kutsutud perelepitusseadust ette valmistavas töörühmas.