Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2013

2013. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu järgmisi tegevusi ja projekte:


Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu raames
tagasime valmisoleku  seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naiste abistamiseks Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaigas (vajadusel ka teistes Eesti Naiste Varjupaikade Liitu kuuluvates naiste varjupaikades) ja pakkusime vajalikku abi (majutusteenus, tugiisiku teenus, psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine, abi töökoha otsingul).


 2013. aastal jätkus vägivalda kogenud naiste tugitelefoni 1492 töö.

Jaanuaris ja veebruaris jätkasime tugitelefoni tööd Hasartmängumaksu Nõukogu projektiVägivallaohvrite tugitelefoni 1492 töö jätkamine“ toel (projektijuht Eha Reitelmann). Projektiga toetasime vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014 eesmärkide täitmist ja jätkasime tugitelefoni 1492 igapäevast 8-tunnist tööd. Helistajatele oli tagatud esmane nõustamine. Graafiku alusel vastasid telefonile spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad, kellega ENVL oli sõlminud käsunduslepingud.

Alates märtsist kuni juunini tagasime tugitelefoni kõnedele vastamise tööpäeviti 8 tunni jooksul vabatahtlike tööga, samuti katsime alates aasta algusest kuni juunini muud vajalikud kulud omavahendite ja annetuste arvelt.

 

Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingute raames korraldasime tugitelefoni töötajatele täiendkoolitusi, et tagada kõnedele vastamise parem kvaliteet.

 

2013. aastal alustasime Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ eeldefineeritud projekti Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public elluviimist. Projekt kestis  kuni 2015. aasta lõpuni. Projektijuht oli Eha Reitelmann.

Projekti üldeesmärgiks oli soopõhise perevägivalla vähendamine Eestis.

Alaeesmärkideks olid avalikkuse suurem teadlikkus soopõhisest perevägivallast; paremad teenused ja süstemaatilisem lähenemine soopõhise perevägivalla ohvrite abistamisel; parem omavaheline koostöö soopõhise perevägivallaga kokku puutuvate eri spetsialistide vahel.

Projekti otsesteks sihtrühmadeks olid  naiste varjupaikade töötajad ja kasutajad, tugitelefoni 1492 töötajad ja kasutajad; teised vägivalla ohvritega kokku puutuvad spetsialistid, laiem avalikkus.

 

Projekti viisime ellu koostöös kõigi Eestis tegutsevate naiste varjupaikadega, kellega olid selleks sõlmitud vastavad koostöölepingud. Projekti ametlikeks partneriteks on Norra Vägivalla ja Traumastressi Uurimiskeskus ja Norra naiste varjupaikade katusorganisatsioon Krisesentersekretariatet. 

 

2013. aastal toimusid järgmised projekti tegevused:

Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine

Alates 20.juunist oli tugitelefonile 1492 sissehelistamine tasuta, kõnedele vastati iga päev kella 8-20.

Pakkusime abivajajatele emotsionaalset tuge, nõu ametiasutustega suhtlemisel ja infot asjakohase seadusandluse kohta, samuti infot kättesaadavate tugiteenuste kohta üle Eesti. Vähemalt ühel päeval nädalas tagasime lisaks eestikeelsele ka venekeelse nõustamise.

Telefonile vastamisse olid kaasatud ENVLi kuuluvate varjupaikade töötajad üle Eesti, et paremini ära kasutada olemasolevat kompetentsi ja tagada võimalikult kvaliteetne abi.

 

Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste varjupaikade juures

Laiendasime ja ühtlustasime naiste varjupaikade poolt pakutavaid abistamisvõimalusi spetsialiseeritud juriidilise ja psühholoogilise nõustamise pakkumisega (sh venekeelse ja lastepsühholoogi nõustamisega) kõigi naiste varjupaikade juures, et toetada ohvreid vägivaldsest suhtest väljumisel ja tagada neile selleks vajalik professionaalne abi.

 

Naiste varjupaikade teenusestandardite väljatöötamine

Analüüsisime naiste varjupaikade poolt naistevastase vägivalla ohvritele pakutavaid teenuseid ja töötasime selle põhjal välja teenusekirjelduse ja ühtsed kvaliteedinõuded, et tagada ühtlaselt kõrge tasemega spetsialiseeritud abi vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele kõigis naiste varjupaikades üle Eesti.

 

Naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajate koolitamine

Korraldasime augustis ja septembris kaks koolitust naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele  ning meiega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele, et tõsta ja ühtlustada varjupaikades vägivalla ohvritele pakutava abi kvaliteeti.

 

Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele

Käivitasime naiste varjupaikade ja tugitelefoni 1492 töötajatele, samuti vägivalla ohvreid abistavatele juristidele ning psühholoogidele regulaarsete supervisioonide korraldamise süsteemi, et ennetada töötajate läbipõlemist, kindlustada hea tiimitöö ja tagada ohvritele kvaliteetsem abi.

 

Avalikkuse informeerimine

Täiendasime ENVL kodulehete www.naisteliin.ee projekti puudutava infoga.

 

Temaatiliste aastakonverentside korraldamine

Korraldasime 25. novembril konverentsi ”Mehed vägivalla vastu”,  et tõsta naistevastase ja perevägivalla teema laiema avalikkuse huviorbiiti ja kujundada ühiskonnas vägivalda tauniv hoiak. Konverentsi materjalid on väljas meie kodulehel.

 

Dokumentide ja infomaterjali tõlkimine

Tõlkisime eesti keelde Norra varjupaikade statistikat puudutavaid materjale

Uuring projekti tulemuste hindamiseks

Viisime läbi küsitluse, et selgitada välja Eesti elanike teadlikkus abi saamise võimaluste kohta vägivalla korral.