Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2014

2014. aastal viis Eesti Naiste Varjupaikade Liit ellu järgmisi tegevusi ja projekte:
  
Jätkus 2013. aastal alustatud
Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ eeldefineeritud projektiDeveloping services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public“ elluviimine. Projekti üldeesmärgiks oli soopõhise perevägivalla vähendamine Eestis.

Alaeesmärkideks olid avalikkuse suurem teadlikkus soopõhisest perevägivallast; paremad teenused ja süstemaatilisem lähenemine soopõhise perevägivalla ohvrite abistamisel; parem omavaheline koostöö soopõhise perevägivallaga kokku puutuvate eri spetsialistide vahel.

Projekti otsesteks sihtrühmadeks olid  naiste tugikeskuste  töötajad ja kasutajad, tugitelefoni 1492 töötajad ja kasutajad; teised vägivalla ohvritega kokkku puutuvad spetsialistid, laiem avalikkus.

 

Projekti viisime ellu koostöös kõigi Eestis tegutsevate naiste varjupaikadega, kellega on selleks sõlmitud vastavad koostöölepingud. Projekti ametlikeks partneriteks on Norra Vägivalla ja Traumastressi Uurimiskeskus ja Norra naiste varjupaikade katusorganisatsioon Krisesentersekretariatet. 

 

2014. aastal toimusid järgmised projekti tegevused:

 

Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine

Alates 1. jaanuarist 2014  võeti kõnesid vastu ööpäevaringselt,  tugitelefonile 1492 sissehelistamine oli tasuta.

Pakkusime abivajajatele emotsionaalset tuge ja jõustamist, nõu turvariskide maandamisel,  ametiasutustega suhtlemisel ja infot asjakohase seadusandluse kohta, samuti infot kättesaadavate tugiteenuste kohta üle Eesti. Vähemalt ühel päeval nädalas tagasime lisaks eestikeelsele ka venekeelse nõustamise.

Telefonile vastamisse olid kaasatud ENVLi kuuluvate varjupaikade töötajad üle Eesti, et paremini ära kasutada olemasolevat kompetentsi ja tagada võimalikult kvaliteetne abi.

 

Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste tugikeskuste juures

Spetsialiseeritud juriidiline ja psühholoogiline nõustamine, et toetada ohvreid vägivaldsest suhtest väljumisel, oli tagatud kõigi naiste tugikeskuste juures.

 

Naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajate koolitamine

Korraldasime augustis ja septembris kaks kahepäevast koolitust naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajatele  ning meiega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele, et tõsta ja ühtlustada tugikeskustes vägivalla ohvritele pakutava abi kvaliteeti.

 

Koolitajate koolituste korraldamine

Alustasime oktoobris kahepäevaste koolituste tsüklit naiste tugikeskuste töötajatele, et tõsta nende võimekust uute  töötajate ja vabatahtlike ning koostöövõrgustiku liikmete koolitamiseks.

 

Piirkondlike koolituste korraldamine

Korraldasime maikuus Tartu ja Järva maakonnas ning septembris Lääne maakonnas perevägivalla teemalise ühepäevase koolituse piirkondliku koostöövõrgustiku liikmetele.

 

Õppereis Norrasse

Korraldasime septembrikuus kahekümnele naiste tugikeskuste töötajatele ja nendega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele viiepäevase õppereisi Norrasse. Saime reisi käigus väga hea ülevaate Norra abisüsteemist ja naistevastase vägivalla ohvritele ning nende lastele pakutavatest teenustest ja vägivalda puudutavast seadusandlusest. Saime ka mitmeid ideid meie tugikeskustes pakutavate teenuste edasiarendamiseks, eelkõige puudutab see teenuseid lastele

Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele

Jätkasime naiste varjupaikade ja tugitelefoni 1492 töötajatele, samuti nendega koostööd tegevatele juristidele ning psühholoogidele regulaarsete supervisioonide korraldamist, et ennetada töötajate läbipõlemist, kindlustada hea tiimitöö ja tagada ohvritele kvaliteetsem abi.

 

Avalikkuse informeerimine

Täiendasime ENVL kodulehete www.naisteliin.ee projekti puudutava infoga. Samuti said kaheksa naiste tugikeskust endale uued kodulehed.

Trükkisime ja levitasime naiste tugikeskuste teenuseid tutvustavaid eesti-ja venekeelseid visiitkaarte. Samuti valmistasime vastavat soovi avaldanud tugikeskustele roll-upid, mida nad saavad kasutada enda tutvustamiseks avalikel üritustel. Lisaks trükkisime ja levitasime tugitelefoni 1492 teenuseid tutvustavaid visiitkaarte.

 

Temaatiliste aastakonverentside korraldamine

Korraldasime 25. novembril konverentsi ”Ava silmad”,  et tõsta naistevastase ja perevägivalla teema laiema avalikkuse huviorbiiti ja kujundada ühiskonnas vägivalda tauniv hoiak. Konverentsi materjalid on väljas meie kodulehel ja youtube’i kontol.

 

Projekti raames viidi läbi ka 2013. aasta dokumentatsiooni audit.

 

Lisaks sellele korraldasime kahele grupile naiste tugikeskuste uutele töötajatele ja vabatahtlikele 48-tunnise baaskoolituse. Baaskoolitused toimusid märtsis-aprillis ja novembris-detsembris.

 

2014. aastal tegime aktiivset koostööd rahvusvahelisel tasandil.

Oleme maikuus 2014 ametlikult registreeritud üle-Euroopalise organisatsiooni WAVE (Women Agaist Violence Europe) Network asutajaliikmed.

Samuti oleme ka teise üle-Euroopalise organisatsiooni European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence asutajaliikmeteks aprillikuust 2014.