Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2015

2015. aastal jätkasime  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ eeldefineeritud projektiDeveloping services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public“ elluviimist.

 

2015. aastal toimusid järgmised projekti tegevused:

Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine

Vägivalla ohvritele pakuti emotsionaalset tuge ja jõustamist, hinnati koos ohvriga turvariske ja koostati vajadusel tegevusplaani riskide maandamiseks, kõrge riskiga olukordades suunati ohver kohe politseisse, informeeriti ohvreid nende õigustest ja vastavast seadusandlusest, samuti edasistest abivõimalustest ja erinevatest teenustes, anti asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigiasutuste ja teiste teenuseid pakkuvate asutuste ja organisatsioonidega ning viidi ohvrid vajadusel kokku talle sobivat abi või tugiteenust pakkuva asutuse või organisatsiooniga (nt ohvriabi, naiste tugikeskus, lastekaitse, kohalik omavalitsus, meditsiiniasutus jne).

Emotsionaalset tuge ja informatsiooni pakuti ka vägivalla ohvritest naiste lähedastele.

Kolmel päeval nädalas tagasime lisaks eestikeelsele ka venekeelse nõustamise.

Telefonile vastamisse olid kaasatud ENVLi kuuluvate varjupaikade töötajad üle Eesti, et paremini ära kasutada olemasolevat kompetentsi ja tagada võimalikult kvaliteetne abi.

 

Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste tugikeskuste juures

Tagatud oli spetsialiseeritud juriidiline ja psühholoogiline nõustamine tugikeskuste poole pöördunud naistevastase vägivalla ohvritele, et toetada ohvreid vägivaldsest suhtest väljumisel kõigi naiste tugikeskuste juures.

 

Naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajate koolitamine

Korraldasime  neli kahepäevast koolitust naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajatele  ning meiega koostööd tegevatele juristidele ja psühholoogidele, et tõsta ja ühtlustada tugikeskustes vägivalla ohvritele pakutava abi kvaliteeti.

 

Koolitajate koolituste korraldamine

Korraldasime neli kahepäevast koolitust naiste tugikeskuste töötajatele, et tõsta nende võimekust uute  töötajate ja vabatahtlike ning koostöövõrgustiku liikmete koolitamiseks.

 

Piirkondlike koolituste korraldamine

Korraldasime septembril Narvas venekeelse perevägivalla teemalise ühepäevase koolituse piirkondliku koostöövõrgustiku liikmetele.

 

Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele

Jätkasime naiste varjupaikade ja tugitelefoni 1492 töötajatele, samuti nendega koostööd tegevatele juristidele ning psühholoogidele regulaarsete supervisioonide korraldamist, et ennetada töötajate läbipõlemist, kindlustada hea tiimitöö ja tagada ohvritele kvaliteetsem abi.

 

Avalikkuse informeerimine

Täiendasime ENVL kodulehete www.naisteliin.ee projekti puudutava infoga. Samuti täiendasid oma kodulehti naiste tugikeskused.

Trükkisime ja levitasime naiste tugikeskuste teenuseid tutvustavaid brošüüre.

 

Temaatiliste aastakonverentside korraldamine

Korraldasime 25. novembril konverentsi ”Abi naistevastase vägivalla ohvritele –kuidas edasi?”,  et tõsta naistevastase ja perevägivalla teema laiema avalikkuse huviorbiiti ja kujundada ühiskonnas vägivalda tauniv hoiak. Konverentsi materjalid on väljas meie kodulehel ja youtube’i kontol.