Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

2017

Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud  49547,16  euro suuruse lepingu alusel korraldasime 2017. aastal naistevastase vägivalla ohvrite tugitelefoni 1492 tööd.

Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud 1000 euro suuruse töövõtulepingu alusel koolitasid ENVL juristid Ohvriabi seaduse alusel korraldatud täiendkoolitusel uusi naiste tugikeskuste töötajaid.

2017. aastalSotsiaalministeeriumi  tugikeskuste teenuste rahastamise oluline vähendamine, teenuse korraldamise hädavajaliku ettevalmistuseta üleandmine Sotsiaalkindlustusametile ning riigihanke teel kõige odavamate teenuseosutajate otsimine tõi endaga kaasa senise naiste tugikeskuste süsteemi lammutamise.

Liidu liikmetest jätkasid 2017. aastal riigi rahastusel naiste tugikeskuse teenuse osutamist Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu aluselneed organisatsioonid, kelle  kodumaakonnas säilisteenuse rahastus vähemalt senises mahus. Nendeks olid Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Jõgevamaa Naiste Tugikeskus ja Valgamaa Naiste Tugikeskus.

Maakondades, kus riigihanke tingimuste kohaselt vähenes teenuse rahastus 2016. aastaga võrreldes oluliselt (nt Lääne- ja Hiiumaal 58%, Võrumaal 44%, Viljandimaal 37%, Järvamaal 43%, Lääne-Virumaal 25%) loobusid Liidu liikmesorganisatsioonid peale esimeses hankevoorus esitatud reaalse maksumusega pakkumuste tagasilükkamist edasisest konkureerimisest.

 

Selgus, et odavpakkumised esitanud uued teenuseosutajad ei olnud võimelised vägivalda kogenud naistele kogu vajalikku abi tagama, jätkasid 2017. aastal nii JärvamaaNaiste Tugikeskus, Jõgevamaa Naiste Tugikeskus, Läänemaa Naiste Tugikeskus, Rapla Naistekeskus, Virumaa NaisteTugikeskus kui ka Võrumaa Naiste Tugikeskus ja Viljandimaa Naiste Tugikeskusoma kodumaakondades teenuste osutamist sõltumatute tugikeskustena vabatahtliku töö ja annetuste toel.

Tasuta pakuti vägivalda kogenud naistele esmast nõustamist ja juhtumipõhist nõustamist, kokkuleppel tugikeskusega oli võimalik saada ka psühhoteraapiat, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist ning teatud juhtudel ka majutust. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist lastele.

Liidu poolt hallatavas Tallinna Naiste Tugikeskuses said 2017. aastal abi kokku117 naist.

 

Lisaks otsesele vägivalla ohvrite abistamisele 2017. aastaltegutses Eesti Naiste Varjupaikade Liit aktiivselthuvikaitse valdkonnas, seades prioriteediks vägivalla ohvrite vajadustele tugineva ja meie üle kümne aasta pikkuse sihipärase tööga üles ehitatud naiste tugikeskuse teenuse sisu  võimalikult täiel määral ülekandmise ohvriabi seaduse alusel osutatavasse riiklikku tugikeskuse teenusesse.

 

Esitasime 2017. aasta kevadel omaaastatepikkusele koolituskogemusele tuginevad põhjalikud ettepanekud Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud naiste tugikeskuse töötajate täiendkoolituse kavasse, mille tulemusena lõplik ministri määrusega kehtestatud koolituskava kattub olulisel määral ENVL poolt varasematel aastatel läbi viidud täiendkoolituste sisuga.

 

Osalesime väga aktiivselt 2017. aasta kevadel Sotsiaalkindlustusameti poolt kokku kutsutud naiste tugikeskuse teenuse arendusrühma töös, kus osalesid nii riikliku naiste tugikeskuse teenuse osutajad kui sõltumatute tugikeskuste esindajad, SKA ohvriabi, lastekaitse ja kvaliteedi osakondade spetsialistid, kohalike omavalitsuste teenuseosutajad ja teised eksperdid partnerorganisatsioonidest.

 

Arendusrühma töö tulemusena valmis täiendatud naiste tugikeskuse teenuse kirjeldus ja samuti teenuse korralduslike mudelite analüüs. Analüüsi kohaselt toetasid 19 arendusrühma liiget naiste tugikeskuse teenuse osutamise mudelitest kõige enam teenuse integreerimist praeguse riikliku ohvriabi teenusega, praegust riigihangetel põhineva mudeliga jätkamist valdavalt ei toetatud.

 

Samuti lepiti arendusrühma töö tulemusena kokku ühtne aruandlusvorm, mis põhineb ENVL välja töötatud ja aastaid kasutusel olnud statistika vormil ning analüüsiti ressursside vajadust tugikeskuse teenuse osutamiseks praegu kasutusel oleva mudeli kohaselt. Kõigi nende dokumentide koostamisel andsid suure osa kirjalikust sisendist Liitu kuuluvad tugikeskused, samuti osalesid nende esindajad aktiivselt arendusrühma ja alatöörühmade koosolekutel, andes pikaajalise töökogemusegaekspertidena väärtusliku vabatahtliku töö panuse riikliku teenuse arendusse.

 

Et tagada vägivalla ohvritelekättesaadav, ühtlase kvaliteediga ja jätkusuutlik abi kõigis Eesti maakondades, pöördusime 2017. aastal korduvalt Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poole kirjalike ettepanekutega integreerida naiste tugikeskuse  täielikult riikliku ohvriabi teenusega ja lõpetada riigihangetega odavama hinnaga teenuse sisseostmine.