Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Norra toetus
Projekti tegevused ja tulemused
Teenusekirjeldus
Koolitused
Konverents „Mehed naistevastasest vägivallast“
Konverents "Ava silmad"
Konverents "Abi naistevastase vägivalla ohvritele- kuidas edasi?“
Uuringud
Meediakajastus
Infomaterjalid
Lõpparuanne
Tegevus aastate lõikes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Koolitused

Kolme aasta jooksul  toimus 14 kahepäevast koolitust kogumahuga 224 tundi, kus osales kõigist tugikeskustest kokku üle 80 töötaja ja vabatahtliku.

 

Välja koolitatud on 17 koolitajat, kes on võimelised edaspidi  ise läbi viima naistevastase vägivalla teemalisi  koolitusi oma maakonnas.

 

Toimunud koolitused

·         Naiste varjupaikade töötajate ja koostööpartnerite koolitus

28.-29. august 2013

Käsitletud teemad:

Norra finantsmehhanismi eeldefineeritud projekti eesmärkide ja tegevuste tutvustus.

Soolist vägivalda puudutava rahvusvahelise konteksti tutvustus.

Lähisuhtevägivalla eripärad. LSV juhtumite eripära kriminaalmenetluses

Praktiliste juhtumite arutelu.

Koolitajad: psühhiaater-psühhoterapeut Andres Sild, EWL naistevastase vägivalla seirerühma ekspert Eha Reitelmann, prokurör Raul Heido, jurist Merle Albrant

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste varjupaikade töötajate ja koostööpartnerite koolitus

19.-20. september 2013

Käsitletud teemad

Norra praktika naiste varjupaikade statistika kogumisel.Naiste varjupaikade teenuse kirjelduse

arutelu

Praktiliste juhtumite lahendamine.

Koolitajad Wenche Jonassen, NKVTS, Eha Reitelmann, EWL seirerühma ekspert, psühhiaater-psühhoterapeut Andres Sild, prokuröri abi Margit Pärn, psühhoterapeut Kait Sinisalu

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

7.-8. augustil 2014

Käsitletud teemad:

Kriisi defineerimine ja kriiside liigid, arengu- ja traumaatilised kriisid. Kriisi etapid ja sümptomid, psühholoogilised reaktsioonid kriisile. Kriisisekkumise mudelid. Tõhus kriisisekkumine ja kompetentne kriisinõustaja. Kriisisekkumise oskused - baasilised nõustamis- ja kriisisekkumisoskused.

Koolitajad  psühhoterapeudid Karmel Tall ja Kait Sinisalu.

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

25.-26. septembril 2014

Käsitletud teemad:

Seksuaalvägivalla mõiste, tüpoloogia, rahvusvaheline õigus. Seksuaalvägivallaga võitlemise ajalugu. Seksuaalvägivallaga seonduvad müüdid ja levinud väärarusaamad. Seksuaalvägivalla põhjused. Vägivallatsejad - kes nad on?

Seksuaalvägivallaga seonduvate kuritegude menetlemine Eesti õiguskaitseasutustes. Seksuaalvägivald ja tervis.  Seksuaalvägivalla all kannatanute käsitlus meditsiinisüsteemis.

Koolitajad: NKVTS teadur Anja Emilie Kruse,  prokurör Raul Heido, politseinik Kalle Vall, naistearst Made Laanpere.

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

6.-7. oktoobril 2014

Käsitletud teemad: Vägivalla ja trauma mõju lastele. Kuidas töötada traumeeritud emadega ja toetada nende lapsi. Laste abistamine. Abistajate vajadused. Norra naiste varjupaikade kogemustest emade ja laste abistamisel

Koolitajad: psühholoogid Hanne Netland Simonsen ja Renate Nalum Norrast

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate ja koostööpartnerite koolitus

5.-6. veebr. 2015,

Käsitletud teemad: seksuaalvägivalla ohvrite abistamine ja Norra kogemused selles töös

Koolitajad Norrast: Oslo vägistamisohvrite keskuse Dixi nõustaja, Lisa Arntzen, psühholoog Ingrid Blessom

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

23.-24. märtsil 2015

Käsitletud teemad: Norra varjupaikade seadus, varjupaikade töö ja seal osutatavad teenused. Praktiline töö lähisuhtevägivalla ohvritega.Vägivalla erinevad tüübid, takistused suhtest lahkumisel. Turvalisus. Välised meetmed. Ohvri tegevusega seotud turvameetmed. Turvaplaan. Riskihindamine varjupaigas. Riskide kaardistamise vahendid.

Koolitajad: Inger-Lise Walmsness Larsen ja Kristin Berntsen Oslo Kriisikeskusest

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

14.-15. aprillil 2015

Käsitletud teemad: Riskihindamine ja ohvrite toetamine kriminaalmenetluses. Kuidas arendada tulemuslikumat õiguskaitseasutuste ja naiste tugikeskuste koostööd. Kannatanu roll ja õigused kriminaalmenetluses ning EL ohvrite direktiiviga kaasnevad muudatused.

Koolitajad: Dag Simen Grøtterud ja Hans-Petter Kielland Oslo politseist, Aare Pere Justiitsministeeriumist

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

29.-30. aprillil 2015

Käsitletud teemad: Trauma ja komplekstrauma. PTSD. Trauma mõjud.. Trauma hindamine.Trauma mõjud vägivalda kogenud emadele . Trauma ja (alkoholi)sõltuvus lähisuhtevägivalla kontekstis. Traumeeritud lähisuhtevägivalla ohver ja kohtusüsteem. Praktilised väljakutsed ja võimalused töös traumeeritud naistega

Koolitajad: psühhoterapeut Henning Mohaupt Norrast, Jon Nicholas UKst

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

13.-14. mail 2015

Käsitletud teemad: Lähisuhtevägivalla juhtumitele reageerimine, kriminaalmenetluse algatamine, politsei töö kriminaalmenetluses. Kannatanu ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses. Kohtueelne uurimine. Kriminaalasja lõpetamine. Kohtumenetlus. Lahutuse hagiavalduse koostamine, lahutuse menetlus. Hooldusõigus, suhtluskord. Elatis. Lähenemiskeelu taotlus.

Koolitajad: politseinik Kalle Vall, prokurör Margit Pärn, ENVL juristid Merle Albrant ja Piia Roosileht

Koolituse maht: 16 tundi 23.-24. märts 2015

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

3.- 4. juunil 2015

Käsitletud teemad: Nõustamisoskused (nõustamissuhte loomine; kuulamis-. ja küsitlemisoskused). Esimese seansi läbiviimine (mh kokkulepete sõlmimine; probleemi uurimine, ootuste selgitamine). Kliendi seisundi, vajaduste, seniste kogemuste hindamine. Eesmärkide seadmine. Kliendi muutuste protsessi toetamine. Nõustamisprotsessi juhtimise oskused. Keeruliste momentidega toimetulek nõustamises. Nõustaja enesehoid.

Koolitaja: psühhoterapeut Karmel Tall

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

24.-25. septembril 2015

Käsitletud teemad: Hispaania mudel: soolist vägivald puudutavad seadused, poliitikad ja integreeritud kaitsemeetmed. mudeli SWOT analüüs- tugevused, nõrkused, võimalused  ja ohud. Soolise vägivalla ennetuse, koolituse ja teadlikkuse tõstmise strateegiad: naiste tugikeskuste, haridussüsteemi ja teiste koostööpartnerite koordineeritud koostöö. Teadlikkuse tõstmine soolisest vägivallast: ootused, probleemid ja strateegiad

Koolitajad: Marta Monllor Jiménez ja Virginia Gil Pórtoles, Hispaania

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

20.-21. oktoobril 2015

Käsitletud teemad: Individuaalne ja grupitöö emade ja lastega. Töö väliskeskkonnaga. Emade grupid. Töö lastega. Emade ja laste grupid. Järeltegevused peale varjupaigast lahkumist. Töö emade ja lastega Tähtvere Avatud Naistekeskuses. Kunstiteraapia kui vägivalla ohvrite abistamise meetodi tutvustamine

Koolitajad: Rubi Anette Vegheim ja Anita Stende Oslo naiste varjupaigast, Pille Rives ja Jarõna Ilo Tähtvere Avatud Naistekeskusest.

Koolituse maht: 16 tundi

 

·         Naiste tugikeskuste töötajate koolitus

17.-18. veebruar 2016

Käsitletud teemad:

Ettekande koostamine- olulised osad, liigendus, vormistus.   Koolituskava koostamine - erinevad sihtgrupid ja nende eripärad. Koolitusmaterjalide koostamine erinevatele sihtgruppidele.  Koolituse reklaam ja teavitus erinevatele sihtgruppidele.

 Kuulajate aktiviseerimine, grupitööde jm aktiivmeetodite kasutamine. Efektiivne tagasiside

kogumine.

 Avaliku esinemise kasulikud nõuanded - mida teha ja millest hoiduda. Suhtlemine meediaga pressiteatest intervjuu andmiseni.  Praktiline videotreening.

Koolitaja: Sass Henno

Koolituse maht: 16 tundi

 

Projekti raames välja koolitatud koolitajad, kes on valmis korraldama naistevastase vägivalla alaseid koolitusi nii oma tugikeskuse töötajatele või vabatahtlikele kui muudele sihtgruppidele.

1.      Aimi Leino, Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

2.      Astrid Maasing, Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

3.      Eha Reitelmann, Tallinna Naiste Tugikeskus

4.      Helga Mitt, Pärnu Naiste Tugikeskus

5.      Külli Piirisild, Võrumaa Naiste Tugikeskus

6.      Laivi Pilt, Viljandimaa Naiste Tugikeskus

7.      Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskus

8.      Lilli Andrejev, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

9.      Ly Ehin, Raplamaa Naiste Tugikeskus

10.   Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskus

11.   Marina Piirisild, Võrumaa Naiste Tugikeskus

12.   Marju Tuoppi, Viljandimaa Naiste Tugikeskus

13.   Merle Albrant, Virumaa Naiste Tugikeskus

14.   Piia Roosileht, Järvamaa Naiste Tugikeskus

15.   Riin Palu, Järvamaa Naiste Tugikeskus

16.   Riina Pikat, Virumaa Naiste Tugikeskus

17.   Sirje Sillamägi-Tamm, Valgamaa Naiste Tugikeskus